Warning (512): SQL Error: 1364: Field 'title' doesn't have a default value [CORE/cake/libs/model/datasources/dbo_source.php, line 684]

Query: INSERT INTO `nav1_news` (`view`, `modified`, `created`) VALUES (1, '2023-01-29 05:31:52', '2023-01-29 05:31:52')

Notice (8): Undefined index: control [APP/views/themed/d68_90/elements/main_before_html.ctp, line 4]>

LANDSCAPES

Đăng ngày 01-01-1970

Nhằm vận động toàn thể CBCNV trong Công ty chung tay cùng các tầng lớp xã hội chia sẻ những giọt máu đào cứu sống những người bệnh không may mắn đang khao khát chờ có máu để được cứu sống;  Đoàn TN Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo vào ngày 18/10/2016, nhận được 66 đơn vị máu. Đây cũng là lần đầu tiên ĐTN đứng ra tổ chức và số lượng tuy chưa thực sự nhiều nhưng cũng thấy được sự nhiệt tình tham gia của tất cả các ACE.

Một số hình ảnh trong buổi hiến máu:

DIM72_19082017_1035_dc9acc

DIM72_08092017_1603_8fa4dd